Tìm hiểu về cơ quan hành chính nhà nước ở Thái Lan hiện nay

28/08/2020

Nghiên cứu hệ thống bộ máy hành chính nhà nước Thái Lan có thể hiểu là việc nghiên cứu thành phần hay cơ cấu, cách tổ chức các cơ quan đợn vị của hệ thống hành chính, qua đó sẽ hiểu được mối liên hệ, phân cấp quản lý cũng như các cơ quan ban ngành từ cấp trung ương đến cấp địa phương đã xây dựng thành một hệ thống bộ máy hành chính nhà nước Thái Lan hoàn chỉnh. Việc tìm hiểu nghiên cứu về cơ cấu tổ chức hệ thống bộ máy hành chính sẽ giúp hiểu được quy trình ban bố các chính sách, lập kế hoạch, theo dõi thực hiện kế hoạch đã đề ra nhằm đảm bảo đưa chính sách công hay các dịch vụ công cộng tới người dân, người sử dụng dịch vụ của Thái Lan.


Hà Lê Huyền

Số 6 (219), 2018