Chính sách giáo dục tiểu học của Lào giai đoạn 2001-2015

31/08/2020

Năm 2001 là năm mở đầu trong chương trình Cải cách giáo dục giai đoạn (2001- 2005)của Lào. Đến năm 2015, Lào đã chính thức hoàn thành giai đoạn ba của chương trình. Trong suốt 15 năm, Chính phủ, Bộ giáo dục và Thể thao Lào luôn cố gắng ban hành và sửa đổi kịp thời những chính sách và chỉ thị, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Lào lên một bước rõ rệt, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới. Bài viết trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách giáo dục tiểu học của Lào giai đoạn 2001- 2015, đồng thời đánh giá những mặt tích cực cũng như những hạn chế của các chính sách này.


Lê Hòa

Số 7 (220), 2018