Tác động của chính sách xóa đói giảm nghèo đến đời sống kinh tế-xã hội của người dân tỉnh Sơn La từ năm 1998 đến năm 2015

22/09/2020

Từ chỗ là một tỉnh có mức tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người thuộc diện thấp nhất, sau gần 20 năm thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo của Nhà nước, Sơn La đã vươn lên trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng khá cao và thu nhập bình quân đầu người vào mức trung bình so với cả nước. Những thay đổi tích cực này không chỉ góp phần quan trọng thúc đẩy nhanh hơn tăng trưởng và mở rộng hợp tác kinh tế giữa Sơn la với các địa phương khác trong cả nước và với quốc tế, nhất là với Lào và Trung Quốc, mà còn làm đổi mới đời sống vật chất, tinh thần theo hướng giàu có, văn minh cũng như làm tăng sự đoàn kết dân tộc và củng cố an ninh- quốc phòng nơi biên cương của tổ quốc.


Nguyễn Thị Thanh Tú

Số 4 (229), 2019