Quản lý hoạt động Fintech thông qua khuôn khổ pháp lý thử nghiệm-kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam

22/09/2020

Sự xuất hiện của Fintech đã kéo theo sự ra đời của các sản phẩm dịch vụ mới và hỗ trợ giải quyết các thất bại của thị trường, qua đó giúp tăng cường phổ cập tài chính và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của Fintech có thể tiền ẩn các rủi ro về hoạt động, rủi ro tài chính, cạnh tranh với các trung gian tài chính truyền thống, rủi ro ổn định tài chính và các thách thức với nhà quản lý. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm nhằm giám sát hiệu quả hoạt động Fintech của tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Bốn quốc gia châu Á như Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng đã chủ động hoàn thiện dần RSF cũng như tạo ra hệ sinh thái lành mạnh cho các công ty Fintech cung ứng dịch vụ, giải pháp trong lĩnh vực tài chính. Những kinh nghiệm cũng như những gợi ý chính sách hiệu quả sẽ giúp hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý cho hoạt động Fintech tại Việt Nam.


Đặng Thu Thủy

Số 4 (229), 2019