Vấn đề Ấn Kiều trong quan hệ của Ấn Độ với Malaya dưới thời thủ tướng Jawaharlal Nehru (1947-1964)

22/09/2020

Ngay từ trong quá khứ, sự tiếp xúc giữa tiểu lục địa Ấn Độ với Malaya đã sớm được hình thành với một trong những sợi dây kết nối hữu hình là sự hiện diện của một số lượng khá lớn người Ấn Độ tại Malaya. Đến những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, trước những chuyển biến nhanh chóng của bối cảnh quốc tế cũng như tình hình nội tại và chính sách đối ngoại của Ấn Độ và Malaya, kết nối ấy ngày càng được tăng cường cả về bề rộng lẫn chiều sâu, nhất là trong những năm ấn Độ dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru (1947-1964). Bài viết khái quát về sự hiện diện của người Ấn ở Malaya, đồng thời tập trung phân tích cũng như đưa ra một số nhận xét về những vấn đề nổi bật trong quan hệ của Ấn Độ với Malaya giai đoạn này liên quan đến Ấn kiều.

 


Lê Thị Quí Đức

Số 4 (229), 2019