Hội nhập kinh tế quốc tế của Campuchia: Kết quả và hạn chế

30/09/2020

Sau cuộc tổng tuyển cử năm 1993 và trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)năm 1999, Campuchia chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế thông qua thực hiện các cam kết mở cửa thị trường, cải cách hệ thống thể chế kinh tế, Campuchia đã đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ trong phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân, mở rộng hoạt động thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Campuchia còn tồn tại nhiều hạn chế, thách thức, bao gồm sự phụ thuộc ngày càng lớn vào thị trường Trung Quốc, vào ngành thâm dụng lao động giá rẻ, giá trị gia tăng thấp.


Trương Quang Hoàn

Số 9 (234), 2019