Nhạc cụ truyền thống Chăm và mối liên hệ với nhạc cụ truyền thống của người Melayu

30/09/2020

Nhạc cụ truyền thống Chăm có đầy đủ các thể loại. Mặc dù, nhiều loại nhạc cụ đã thất truyền theo thời gian, nhưng nhạc cụ còn lưu truyền đến nay vẫn tạo nên một dàn nhạc hoàn chỉnh với đầy đủ tổ bộ và chức năng. Trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa, người Chăm ở Việt Nam và người Melayu ở Malaysia là hai tộc người có mối quan hệ gần gũi lâu đời về mặt lịch sử và văn hóa. Bài viết tìm hiểu nhạc cụ truyền thống của người Chăm, phân tích những nét tưng đồng, nh hưởng với nhạc cụ truyền thống của người Melayu ở Malaysia.


Đàng Năng Hòa

Số 11 (236), 2019