Một số loại hình tín ngưỡng truyền thống của cư dân Đông Nam Á

30/09/2020

Hình thành và phát triển trong cùng một khu vực địa lý có nhiều nét tương đồng, có cuộc sống gắn bó mật thiết với nền nông nghiệp trồng lúa nước nên từ lâu, cư dân Đông Nam Á đã có chung một số loại hình tín ngưỡng truyền thống. Đó là các loại hình tín ngưỡng mang đặc trưng của những cư dân làm nông nghiệp trồng lúa vùng phương Nam, có nhiều khác biệt với các loại hình tín ngưỡng của những cư dân thuộc nền kinh tế du mục hoặc nông nghiệp khô trồng kê mạch ở Ấn Độ và phương Bắc. Bài viết trình bày một số loại hình tín ngưỡng truyền thống của cư dân Đông Nam Á nhằm góp thêm tư liệu về tính thống nhất trong đa dạng của bức tranh văn hóa truyền thống của các tộc người trong khu vực lịch sử- văn hóa này.


Trần Thị Hiền

Số 11 (236), 2019