Thực trạng về đời sống văn hóa đồng bào biên giới Việt Nam-Campuchia

30/09/2020

Điểm chung ở khu vực biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia là có nhiều tộc người cư trú cả ở Việt Nam và Campuchia như người Khmer, Việt, Gia Rai, Stieng… Bên cạnh đó, các tỉnh ở khu vực phía Bắc vùng biên giới cả ở phía Việt Nam và Campuchia có mật độ cư dân thưa hơn ở khu vực phía Nam nhưng lại có nhiều tộc người thiểu số hơn. Nói cách khác, một bộ phận dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia có chung nguồn gốc tộc người, có nhiều nét tương đồng về ngôn ngữ, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo. Nhiều thế kỷ qua, giữa các dân tộc khác ở dọc hai bên đường biên đã có sự giao lưu, gắn kết trên nhiều mặt như kinh tế, văn hóa. Chính vì vậy, đời sống văn hóa của cư dân hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia cũng rất phong phú, đa dạng và có nhiều nét tương đồng, trong đó nổi bật là các hoạt động tôn giáo, lễ hội, tín ngưỡng. 


Nguyễn Huy Hoàng

Số 11 (236), 2019