Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản tại tỉnh Quảng Nam

30/09/2020

Biến đổi khí hậu đang hiện hữu và ngày càng diễn biến phức tạp, gây nên những nh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động sản xuất và đời sống, nhất là sinh kế của người dân tại các tỉnh ven biển, nơi các hoạt động sinh kế chủ yếu của cộng đồng dân cư phụ thuộc vào các nguồn lực tự nhiên. Qua phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến các hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản ở tỉnh Quảng Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, góp phần ổn định đời sống cho người dân nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản nơi đây.


Nguyễn Song Tùng, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu Hà

Số 12 (237), 12/2019