Phát triển tay nghề lao động ở CHDCND Lào hiện nay

30/09/2020

Ở CHDCND Lào hiện nay tồn tại hai loại hình lao động: lao động phổ thông và lao động chất lượng cao. Tỉ lệ lao động phổ thông chiếm số đông, trong khi đó, lao động chất lượng cao lại chiếm tỉ lệ rất thấp. Bài viết bước đầu phân tích vấn đề phát triển tay nghề lao động ở Lào thông qua việc khái quát các chính sách phát triển tay nghề lao động và đưa ra một số nhận xét cơ bản về tình hình tay nghề lao động của Lào hiện nay.


Nguyễn Thị Lý

Số 12 (237), 2019