Chính sách kinh tế của Indonesia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Joko Widodo (2014-2019)

30/09/2020

Tổng thống Joko Widodo lên nắm quyền năm 2014 với những thách thức to lớn cả về chính trị, kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh này, chính quyền Jokowi đã sử dụng các chính sách tài chính-tiền tệ và tài khóa để có thể ứng phó với các rủi ro từ sự bất ổn và biến động khó lường từ kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chính quyền Jokowi tập trung theo đuổi chiến lược đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng, thường được gọi là "Jokowinomics". Bài viết chỉ ra rằng những chính sách của chính quyền Jokowi trong nhiệm kỳ đầu tiên đã góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, những kết quả này có thể chỉ đạt được trong ngắn hạn và chính quyền Jokowi vẫn chưa giải quyết được các yếu kém nền tảng của Indonesia do những rào cản về chính trị và kinh tế. Đây sẽ tiếp tục là thách thức lớn nhất đối với chính quyền Jokowi để thực hiện cải cách kinh tế trong nhiệm kỳ thứ hai.


Nguyễn Tuấn Anh

Số 12 (237), 2019