Phật giáo với nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Ayutthaya

08/10/2020

Dấu tích của các công trình kiến trúc Phật giáo ở Ayutthaya chính là những tư liệu lịch sử cho việc nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống xã hội Ayutthaya nói chung và kiến trúc, điêu khắc nói riêng. 


Lường Hoài Thanh

Số 1 (178), 2015