Chiến lược triển khai "sức mạnh mềm" của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á dưới thời chính quyền Barack Obama

08/10/2020

Bài viết phân tích khái niệm về "sức mạnh mềm" và chiến lược triển khai "sức mạnh mềm" của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á dưới thời chính quyền Barack Obama.


Phạm Quang Vinh, Phạm Hoàng Tú Linh

Số 1 (178), 2015