Nhìn lại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

08/10/2020

Bài viết tìm hiểu nguồn gốc của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, từ đó rút ra đôi điều nhận xét. Bài viết gồm 5 phần: Campuchia - con đường tiến tới độc lập, hòa bình và trung lập; Từ "nhóm Paris" đến tập đoàn cầm quyền Campuchia Dân chủ; Chế độ diệt chủng Campuchia - đất nước trở về "số không"; Đi tìm câu trả lời; Đôi điều suy nghĩ.


Vũ Dương Ninh

Số 1 (178), 2015