Cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ ở Myanmar trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI

12/10/2020

Bài viết phân tích ý nghĩa của Myanmar với lợi ích chiến lược của Trung Quốc và Mỹ, đồng thời nêu ra những cạnh tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ ở Myanmar giai đoạn 2011 đến nay.


Lê Văn Mỹ, Trần Hải Yến

Số 2 (179), 2015