Chiến lược biển của Mỹ ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương

12/10/2020

Cùng với sự nổi lên của Trung Quốc và các tranh chấp biển đảo liên quan đến chủ quyền diễn biến ngày càng phức tạp, Mỹ thấy rõ lợi ích chiến lược và vị thế cường quốc của Mỹ đang bị đe dọa cần có một chiến lược tổng thể ở khu vực biển Đông Á- Thái Bình Dương nhằm kiềm chế Trung Quốc duy trì hoà bình ổn định khu vực. Bài viết trình bày lợi ích, chính sách và công cụ công cụ chính sách của Mỹ ở khu vực Đông Á- Thái Bình Dương.


Nguyễn Luận Quốc Anh

Số 3 (180), 2015