Triển vọng ASEAN và sự chi phối của các nước lớn-Những thách thức đối với Việt Nam

22/10/2020

Bài viết khát quát về vị thế của ASEAN hiện nay và sự tác động của các nước lớn đối với triển vọng của tổ chức này trong những năm sắp tới và từ đó đưa ra một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam.


Trần Khánh, Hồ Thị Ái Phương

Số 4 (181), 2015