Quá trình thăm dò và bước đầu khai thác mỏ chrome và nikel ở Cổ Định, Thanh Hóa của tư bản Pháp (1912-1945)

27/10/2020

Trong các lĩnh vực đầu tư, từ bản Pháp vẫn ưu tiên đặc biệt cho công nghiệp khai mỏ, bởi đây là ngành đem lại lợi nhuận lớn. Ngoài việc tiếp tục khai thác những mỏ cũ, sau chiến tranh, nhiều mỏ mới được phát triển và tiến hành khai thác khá hiệu quả, một trong số đó là mỏ Chrome và Nikel ở Cổ Định, Thanh Hóa. Bài viết đưa ra các vấn đề: Quá trình thăm dò và khai thác thử nghiệm Chrome ở mỏ Cổ Định từ năm 1912 đến 1924; từ 1924 đến 1945 và đưa ra một vài nhận xét.


Mai Thị Thanh Nga

Số 7 (184), 2015