Amí Sara-Một hiện tượng tôn giáo mới ở Đắk Lắk

27/10/2020

Hiện nay tại Tây Nguyên xuất hiện xu hướng bỏ đạo truyền thống, chuyển sang theo các hình thức tôn giáo khác, nhất là tín ngưỡng truyền thống sang Tin lành và các hiện tượng tôn giáo mới. Xu hướng này gây nhiều vấn đề xã hội, vì tôn giáo- tín ngưỡng luôn bị các thế lực thù địch lợi dụng dưới nhiều hình thức nhằm gây mất ổn định chính trị- xã hội và an ninh- quốc phòng, nhất là vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Bài viết, tác giả đề cập đến đạo Amí Sara- một hiện tượng tôn giáo mới hình thành có những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ở Tây Nguyên.

 


Lê Hải Đăng

Số 7 (184), 2015