Điều chỉnh chính sách hợp tác của Trung Quốc những năm gần đây và tác động của nó đến phát triển kinh tế ASEAN

29/10/2020

Kể từ cuối năm 2012, những thay đổi về nhân sự trong giới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã đưa đến những điều chỉnh chiến lược và chính sách hợp tác của nước này đối với ASEAN. Trong đó, hai điểm mới trong chiến lược và chính sách hợp tác với các nước ASEAN là việc Trung Quốc đưa ra sáng kiến xây dựng "Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-ASEAN" và "Khung khổ hợp tác 2+7". Bài viết khái quát những chính sách phát triển hợp tác mới của Trung Quốc và nêu lên những tác động chủ yếu về mặt kinh tế của các chính sách này đối với ASEAN.


Nguyễn Văn Hà, Chu Trọng Chí

Số 7 (184), 2015