Tri thức địa phương trong sử dụng và bảo vệ tài nguyên rừng của người Sán Dìu ở Tuyên Quang

30/10/2020

Qua những tri thức trong việc khai thác sử dụng và bảo vệ rừng cho thấy người Sán Dìu có nhận thức về rừng tương đối đầy đủ, sâu sắc và nhận biết rừng là tài nguyên quý giá nhưng không phải vô tận. Bài viết tập trung phân tích các tri thức địa phương được người Sán Dìu Áp dụng khá thành công trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này ở Tuyên Quang.


Nguyễn Thẩm Thu Hà

Số 8 (185), 2015