Tác động của quá trình công nghiệp hóa đến cơ cấu việc làm của người dân khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa)

30/10/2020

Đất đai là nguồn tư liệu sản xuất chính liên quan trực tiếp đến việc làm của người nông dân nay bị chuyển đổi cho khu công nghiệp dẫn đến sự thay đổi đáng kể về cơ cấu việc làm của người dân. Quá trình công nghiệp hóa đã làm thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu lao động trong khu kinh tế Nghi Sơn. Bài viết nêu lên thực trạng việc làm của các hộ gia đình ở xã Hải Yến. 


Đoàn Thị Như Quỳnh

Số 8 (185), 2015