Hợp tác giữa Bình Định (Việt Nam)và Champasak (Lào)trên lĩnh vực kinh tế (1989-2014)

30/10/2020

Triển khai Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào năm 1979, đại diện lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Nghĩa Bình- Champasak đã thiết lập quan hệ kết nghĩa- chính thức mở ra thời kỳ hợp tác giữa hai địa phương. Đặc biệt sau khi tái lập tỉnh năm 1989, Bình Định- Champasak thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, hợp tác trên nhiều phương diện với những dự Án thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam- Lào nói chung, vì sự phát triển của hai tỉnh nói riêng. Bài viết phân tích và đánh giá những thành tựu của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Champasak trong lĩnh vực kinh tế quan 25 năm (1989-2014).


Trần Quốc Tuấn, Đặng Văn Phụng

Số 8 (185), 2015