Thực trạng tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm hiện nay ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

30/10/2020

Bài viết nêu đôi nét về thực trạng tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm; Các yếu tố tác động đến đội ngũ chức sắc tôn giáo của người Chăm đối với sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế ở đồng bào Chăm. 


Mã Điền Cư

Số 8 (185), 2015