Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan ở Đông Nam Á

30/10/2020

Chính sách hướng Nam mới là một trong những chiến lược kinh tế quan trọng của Đài Loan, đặc biệt trong quan hệ với các nước Đông Nam Á. Chính sách này đã và đang đem lại những kết quả đáng ghi nhận trong quan hệ giữa Đại Loan với các nước Đông Nam Á về kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế. Bài viết khái quát một số nội dung chính của chính sách, việc triển khai chính sách trên các lĩnh vực như kinh tế, du lịch, y tế, trao đổi nguồn nhân lực..., đồng thời đưa ra một số nhận xét, đánh giá về chính sách hướng Nam mới của Đài Loan.


Lê Hoàng Anh

Số 9 (240), 2020