Đóng góp của văn hóa Ấn Độ vào việc xây dựng các giá trị văn hóa mới ở khu vực Đông Nam Á hải đảo

30/10/2020

Ấn Độ là quốc gia mà các thành tố văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới, không chỉ ở phương Đông mà cả phương Tây, trong đó có Đông Nam Á. ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới các quốc gia Đông Nam Á nói chung, khu vực Đông Nam Á hải đảo nói riêng hiện diện trên mọi mặt của đời sống văn hóa- xã hội cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Bài viết tập trung khái quát những nét chính về văn hóa Đông Nam Á trước khi đối diện, tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, đồng thời nêu lên những đóng góp của văn hóa Ấn Độ trong việc hình thành những giá trị văn hóa mới ở khu vực trong quá trình giao lưu- tiếp biến văn hóa.

 


Phạm Thanh Tịnh, Nguyễn Sỹ Tuấn

Số 9 (240), 2020