Biến đổi văn hoá tiểu vùng sông Mekong trong hội nhập khu vực và quốc tế

05/11/2020

Hội nhập đem lại cho các nước trong tiểu vùng sông Mekong nhiều lợi ích trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội... Đằng sau những lợi ích đó là không ít những hệ quả kéo theo: trước hết là biến đổi về văn hoá gia đình thể hiện trong sự thay đổi cơ cấu gia đình, tiếp đó là sự biến đổi về những giá trị gia đình, thứ 2 đó là sự thay đổi trong quan hệ hàng xóm láng giềng, tiếp đó là sự biến đổi trong văn hoá tiêu dùng và xu hướng thay đổi giá trị, triết lý sống của cá nhân. Từ những phân tích nêu trên có thể đưa ra một số cảnh báo đối với phát triển văn hoá tiểu vùng này: sự tụt hậu của văn hoá so với tốc độ phát triển kinh tế tiểu vùng, tạo ra sự chênh lệch hướng về phát triển văn hoá, sự phân hoá xã hội trên lĩnh vực văn hoá, suy thoái về lối sống, đạo đức xã hội, sức cạnh tranh của văn hoá dân tộc của tiểu vùng đối với nền văn hoá khu vực và cộng đồng quốc tế.


Phạm Thanh Tịnh

Số 11 (176), 2014