Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

05/11/2020

Tây Nguyên của Việt Nam, Đông Bắc Campuchia và Nam Lào là vùng đất có mối quan hệ lãnh thổ tự nhiên và có những tương đồng về địa lý, có quan hệ về kinh tế, văn hóa trong quá trình phát triển. Đây là vùng có tài nguyên thiên nhiên phong phú, có nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế, có vị trí quan trọng đặc biệt về chính trị, an ninh, quốc phòng của mỗi nước. Từ tiềm năng kinh tế và vị trí chiến lược của vùng này, năm 1999, Thủ tướng 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã thống nhất về quan điểm, chủ trương những giải pháp khai thác các lợi thế để phát triển kinh tế- xã hội khu vực tam giác biên giới ba nước. Bài viết đánh giá vai trò Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế- xã hội xuyên biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia trong thời gian qua. Từ những vấn đề đặt ra, đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình hợp tác trong thời gian tới.


Trương Minh Dục

Số 12 (177), 2014