Chính sách Biển Đông của Mỹ, vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

25/08/2021

Khu vực Biển Đông có vị trí, vai trò quan trọng trong Chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ hiện nay. Chính sách của Mỹ trong vấn đề Biển Đông có liên quan và tác động đến việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các quốc gia trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng. Bài viết chỉ tập trung nghiên cứu sự thay đổi chính sách về Biển Đông của Mỹ từ chính quyền Tổng thống Obama đến nay, trên cơ sở đó đưa ra một số đánh giá về tác động của nó tới Việt Nam.


Trịnh Đình Việt

Số 2, 2021