Chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam

25/08/2021

Chính sách giáo dục ngôn ngữ có vai trò định hướng ngôn ngữ cho người dân sử dụng trong đời sống hàng ngày. Với một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ như Việt Nam, chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong ổn định, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Trải qua quá trình triển khai thực hiện, các chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở nước ta đã bước đầu có hiệu quả song cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần phải giải quyết. Bài viết cung cấp những thông tin khái quát về các chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ Đổi Mới đến nay, quá trình triển khai thực hiện cũng như một số kết quả, hạn chế của những chính sách đó.


Sa Thị Thanh Nga, Nông Bằng Nguyên

Số 2, 2021