Một số đánh giá ban đầu về chiến lược Tuần hoàn kép của Trung Quốc và tác động đối với các nước ASEAN

26/08/2021

Chiến lược Tuần hoàn kép của Trung Quốc được coi là một chiến lược mới, đặc trưng cho sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian tới. Bài viết tìm hiểu bối cảnh hình thành, nội hàm chiến lược và đưa ra những đánh giá ban đầu về tác động của chiến lược này đối với ASEAN và quan hệ kinh tế Trung Quốc - ASEAN.


Hà Thị Hồng Vân, Trần Thị Hải Yến

Số 3, 2021