Tác động của dịch chuyển lao động nông nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội ở Thái Lan

26/08/2021

Dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp là một xu thế tất yếu của quá trình phát triển tại mỗi quốc gia. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của từng nước mà sự chuyển dịch này nhanh chậm và theo các chiều hướng khác nhau. Là một quốc gia có truyền thống nông nghiệp, dù có sự dịch chuyển khá nhanh trong cơ cấu kinh tế, Thái Lan vẫn coi trọng phát triển nông nghiệp và lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động của nền kinh tế. Sự dịch chuyển lao động nông nghiệp đã tác động lên các mặt kinh tế - xã hội của Thái Lan. Bài viết phân tích tác động của dịch chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan đến phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế, lao động và chất lượng lao động, dân số và phân bố dân cư và một số vấn đề xã hội khác như bất bình đẳng thu nhập, thất nghiệp và nghèo đói ở nông thôn.  


Lê Phương Hòa

Số 3, 2021