Quá trình thế tục hóa giáo dục Philippines từ cuộc cải cách 1863 đến 1935

01/09/2021

Dưới sự phát triển của các nguyên tắc nhân quyền và dân quyền trong thời kỳ Khai sáng ở châu Âu thế kỷ XVIII, các trào lưu vận động tự do tôn giáo, xóa bỏ mối liên hệ giữa nhà nước và tôn giáo đã ra đời. Sự vận động này đã đưa đến việc ra đời của mô hình nhà nước thế tục. Trong đó, vấn đề về một nền giáo dục thế tục là một khuynh hướng tất yếu để đảm bảo sự công bằng và tự do tôn giáo giữa các công dân trong thể chế chính trị. Bài viết tập trung phân tích quá trình thế tục hóa giáo dục mà các nước phương Tây (Tây Ban Nha, Mỹ) tiến hành ở thuộc địa Philippines vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Quá trình thế tục hóa tiến hành đồng thời với việc xây dựng một nền giáo dục công lập, thay thế các giáo sĩ bằng giáo viên được đào tạo từ các trường sư phạm; các trường học công lập là nền tảng cho giáo dục phải do chính quyền quản lý, cũng như chính quyền chấm dứt tài trợ cho các trường học do nhà thờ tổ chức.


Đặng Văn Chương, Trần Thị Quế Châu

Số 5, 2021