Âm nhạc Islam đại chúng trong nền văn hóa đương đại của Indonesia

28/12/2021

Văn hóa đại chúng có vị trí trung tâm trong xã hội đương đại. Cùng với sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông mới, văn hóa đại chúng phát triển rộng khắp. Ở Indonesia, âm nhạc Islam đại chúng đã thay đổi nhằm thích ứng với nền văn hóa mới và thị hiếu công chúng. Cho đến nay, âm nhạc đại chúng Islam đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa và tôn giáo ở Indonesia. Bài viết làm rõ một số biến đổi đặc trưng của âm nhạc Islam đại chúng thông qua các hiện tượng của nhạc Pop, nhạc rock, Nasyid. Bên cạnh đó, bài viết đưa ra những đánh giá và nhận xét về sự phát triển của các thể loại âm nhạc này. Từ đó, phát hiện những vấn đề cần đặt ra ở hiện tại và thời gian tới đối với âm nhạc Islam đại chúng cũng như thông điệp của Islam trong xã hội hiện nay. Bài viết sẽ mang lại cách nhìn tổng quan và cụ thể về một số yếu tố đổi mới và cải cách của âm nhạc Islam. Qua đó, thấy được nền văn hóa đương đại ở Indonesia đã và đang cởi mở và hội nhập sâu hơn với thế giới.


Hoàng Thị Mỹ Nhị

Số 11, 2021