Nhận thức mới về tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

28/12/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đường lối lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, làm cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bài viết khái quát thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng thời gian qua, đồng thời làm rõ những nhận thức mới về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định.


Đỗ Anh Vinh

Số 11, 2021