Ảnh hưởng của văn hóa Java lên chính sách kinh tế đối ngoại của Indonesia

19/01/2022

Indonesia là quốc gia có dân số đông nhất Đông Nam Á và đứng thứ 4 trên thế giới với sự tồn tại của vài trăm dân tộc khác nhau cùng chung sống trên một không gian rộng lớn gồm hơn 17.500 hòn đảo. Trong đó, người Java là một trong những tộc người chiếm đa số (gần 42%). Văn hóa của tộc người này phát triển từ rất sớm. Văn hóa Java là một trong những nền văn hóa thể hiện sự tổng hợp các giá trị văn hóa nội sinh và ngoại sinh trong khu vực và chi phối toàn bộ đời sống văn hóa và quá trình phát triển ở Indonesia ngày nay. Vai trò của văn hóa Java được thể hiện trên mọi bình diện của đời sống văn hóa – xã hội Indonesia, trong đó có đời sống kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại của đất nước này. Bài viết đã khái quát được nền văn hóa người Java, đồng thời tập trung nêu lên những ảnh hưởng của văn hóa Java tới chính sách kinh tế đối ngoại của Indonesia trong quá trình phát triển. Qua bài viết, chúng ta thấy được văn hóa Java đã tác động tới chính sách kinh tế đối ngoại Indonesia từ nhận thức cho tới hành động, đưa đất nước Indonesia trở thành một điểm sáng kinh tế trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á.


Phạm Thanh Tịnh

Số 12, 2021