Bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống người Cơ Tu tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh đổi mới, hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay

24/03/2022

Cơ Tu là một trong số các dân tộc thiểu số ở nước ta có một nền văn hóa khá đặc trưng. Hiện nay nhiều giá trị văn hóa của người Cơ Tu đã biến đổi, thích ứng với điều kiện sống mới, điều đó tạo cho văn hóa của người Cơ Tu thêm phong phú song cũng có nguy cơ đánh mất một số giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu. Đứng trước tình hình đó, tỉnh Quảng Nam đã có những việc làm thiết thực nhằm bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ Tu trong bối cảnh đổi mới, hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, để văn hóa thực sự trở thành động lực, là mục tiêu để phát triển của đất nước.


Nguyễn Thị Song Hà

Số 2, 2022