Mối quan hệ giữa mô hình tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập ở Thái Lan trong những năm gần đây

27/04/2022

Phân phối thu nhập là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, trong đó vấn đề nổi lên là tìm hiểu mối liên hệ giữa mô hình tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập để lựa chọn chính sách phát triển phù hợp. Hiện vẫn tồn tại hai quan điểm: (i) bất bình đẳng phân phối thu nhập dẫn đến phát triển kinh tế kém hơn thông qua bất ổn chính trị và bất ổn xã hội; (ii) bất bình đẳng cũng có thể dẫn đến phát triển kinh tế nhanh hơn thông qua ưu đãi cao hơn cho những người đầu tư sản xuất. Bài viết phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập ở Thái Lan trên cơ sở xem xét các mô hình tăng trưởng cụ thể của Thái Lan trong giai đoạn phát triển gần đây và thực trạng phân phối thu nhập theo 2 tiêu chí (i) thu nhập của các nhóm dân cư và (ii) hệ số GINI. Qua nghiên cứu cho thấy, Thái Lan hiện là một trong những quốc gia có bất bình đẳng về thu nhập cao nhất thế giới và mặt trái của tăng trưởng kinh tế chính là khoảng cách chênh lệch thu nhập bị nới rộng, từ đó dẫn đến những bất ổn về nhiều mặt của đời sống chính trị, xã hội của Thái Lan.
 


Lê Phương Hòa, Nguyễn Xuân Tùng

Số 3, 2022