Vị trí, vai trò và ý nghĩa từ phán quyết của tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

27/04/2022

Phán quyết ngày 12/7/2016 được Tòa Trọng tài Quốc tế (Tòa Trọng tài ) thành lập theo Phụ lục VII Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNC-LOS 1982) trong vụ kiện do Philippines khởi xướng chống lại Trung Quốc là một bước ngoặt trong tranh chấp ở Biển Đông. Theo quy định tại Điều 296 của Công ước và Điều 11 của Phụ lục VII, Phán quyết này có tính ràng buộc pháp lý và có tính chung thẩm. Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi Phán quyết được ban hành, vị trí, vai trò, ý nghĩa và tính thời sự của văn kiện này vẫn còn nguyên giá trị pháp lý, nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhiều nước vận dụng biện pháp pháp luật để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, trong đó có chủ quyền biển đảo. Bài viết tập trung phân tích yêu sách phi lý của Trung Quốc và khẳng định các giá trị bất biến của Phán quyết Tòa Trọng tài.

 


Nguyễn Thanh Minh

Số 3, 2022