Kinh tế số và chuyển đổi số ở CHDCND Lào

27/04/2022

Kinh tế số và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu thông qua tư duy đổi mới nhằm tăng cường mạnh mẽ các hoạt động cạnh tranh. Vì vậy, công nghệ kỹ thuật số đã trở thành một phần không thể thiếu trong tất cả các khía cạnh hoạt động của con người, bao gồm quản trị, kinh doanh và đời sống cá nhân. Đồng thời, tiến trình số hóa không chỉ là một phần của các hoạt động thường nhật mà còn là điều kiện quan trọng trong động lực tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi nổi trên thế giới và khu vực, dựa vào thực tế phát triển kinh tế- xã hội và trình độ khoa học công nghệ của Lào, thời gian qua, Chính phủ Lào đã đề ra nhiều định hướng, chính sách phát triển nền kinh tế số quốc gia. Quá trình thực thi mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Lào cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo ra bước đột phá trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của Lào, qua đó tạo nền tảng để Lào phát triển và hội nhập khu vực và quốc tế trong lĩnh vực này. Bài viết tập trung vào một số định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số của Lào cũng như phân tích thực trạng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số ở Lào trong thời gian vừa qua.

 


Nguyễn Ngọc Lan

Số 3, 2022