Hợp tác giữa các địa phương trong Tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia: Trường hợp giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Attapeu (Lào) giai đoạn 2004-2017

27/04/2022

Năm 2004, Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã ra Tuyên bố Vientiane về việc thiết lập Tam giác phát triển và định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội khu vực Tam giác ba nước. Tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Attapeu (Lào) trở thành hai tỉnh nằm ở vùng lõi của khu vực Tam giác phát triển, có quan hệ mật thiết với nhau và giữ vai trò quan trọng trong kết cấu chung của cơ chế hợp tác này. Hai địa phương này đã phối hợp triển khai nhiều nội dung của hợp tác khu vực Tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia, góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở mỗi tỉnh, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các địa phương khác của mỗi nước. Bài viết tập trung làm rõ kết quả hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu trên cơ sở thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia và đưa ra một số nhận xét, đánh giá có liên quan.

 


Lê Thanh Hải

Số 3, 2022