Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở xã hội và tiền đề lý luận hình thành tư tưởng triết học Trần Nhân Tông
Nguồn: (Số 1(149)/2011. Tr 1-8)