NHỮNG CƠ SỞ CẦN THIẾT TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Ở CHDCND LÀO HIỆN NAY

15/09/2016

NHỮNG CƠ SỞ CẦN THIẾT  TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA   Ở CHDCND LÀO HIỆN NAY

Trong thời gian qua, Lào đã quan tâm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các bộ tộc, nhưng về nhận thức cũng như phương pháp trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, cơ sở cần thiết cho sự phát triển văn hóa Lào trong thời gian tới, trước hết vẫn là việc tăng cường sự quản lí của nhà nước về văn hóa thông qua việc xây dựng cơ chế chính sách, chế tài phù hợp hơn với yêu cầu phát triển văn hóa hiện nay, tạo điều kiện cho các lĩnh vực thông tin đại chúng, xuất bản phát triển về cơ sở vật chất – kĩ thuật và nhiều mặt khác, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - tư tưởng.

Ngoài ra, mức độ phát triển còn phụ thuộc vào khả năng xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, kết hợp hài hòa việc bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa với các hoạt động phát triển văn hóa, kinh tế của các cấp, các ngành. Kiện toàn tổ chức, sắp xếp và quy hoạch các cơ quan hoạt động văn hóa và tư tưởng cho phù hợp với yêu cầu cao về chất lượng hoạt động văn hóa, tư tưởng trong giai đoạn mới.

Đi đôi với việc nâng cao chất lượng quản lí, sự quan tâm đến công tác truyền thông đại chúng là một kênh quan trọng trong phát triển văn hóa Lào hiện nay. Truyền thông đại chúng mang đến thông tin, tri thức, năng lực tổ chức, quản lí xã hội cho mọi người; nâng cao dân trí, tạo nên sự thống nhất đồng thuận trong xã hội; định hướng các hành động xã hội, từ đó làm nên động lực hoạt động của cả cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển xã hội. Ở Lào hiện nay, hoạt động truyền thông cần được khẩn trương đẩy mạnh nhằm phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo nên bầu không khí dân chủ, cởi mở, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước.

Do vậy, việc tăng cường các trang thiết bị truyền thông đại chúng, nâng cao chất lượng và làm phong phú thêm nội dung truyền thông, tăng cường cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân tiếp cận được thông tin, tri thức về nhiều mặt, nhiều lĩnh vực trở thành một nội dung quan trọng của việc phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Lào cần quan tâm định hướng thông tin đại chúng đến việc xây dựng và phát triển nhân cách, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa các bộ tộc, bồi dưỡng các giá trị văn hóa như lối sống, lí tưởng, năng lực trí tuệ và bản lĩnh văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, trước hết là trong thanh niên, học sinh.

Với đường lối phát triển kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, xem văn hóa là mục tiêu, động lực và hệ điều tiết của sự phát triển, Lào cần quan tâm hơn nữa đến công tác văn hóa, tăng cường và mở rộng các hoạt động gìn giữ, xây dựng và phát triển văn hóa trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức quần chúng, Phật giáo, các doanh nghiệp, gia đình và cá nhân làm cho đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đây cũng là một điều kiện cần thiết góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.


L.H


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo