Đề tài cấp Bộ 2019-2020: Quan hệ Việt Nam Thái Lan từ 2014 đến 2020

05/03/2021

Đề tài cấp Bộ: Quan hệ Việt Nam Thái Lan từ 2014 đến 2020

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hồng Quang

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đề tài phân tích, nhận diện mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan từ năm 2014 – 2020, nhằm tiếp nối các công trình nghiên cứu giai đoạn trước 2014.

Mục tiêu cụ thể

- Nhận diện những nhân tố và bối cảnh mới tác động đến quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong giai đoạn này;

- Phân tích những đặc điểm, thực trạng của mối quan hệ quan hệ Việt Nam - Thái Lan từ sau cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan đến năm 2020, đưa ra những đánh giá về thành tựu và hạn chế;

- Dự báo xu hướng quan hệ giữa Việt Nam - Thái Lan giai đoạn sau năm 2020. Nêu ra những đề xuất, kiến nghị nhằm phát thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn mới.

Thời gian thực hiện: tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020

Hiện trạng: Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo